Рад на развоју говора деце предшколског узраста

 

Циљ пројекта је стварање стимулативних услова у вртићкој средини и васпитно – образовним активностима за правилан говорни развој, обогаћивање речника и неговање језичке културе. При том, фокус је на пружању подршке, кроз прилагођавање активности за подстицање говорног развоја и увођење нових, за децу која имају специфичне тешкоће у говорном развоју. Овај  општи циљ пројекта је операционализован у формулисању специфичних, конкретних циљева који се односе на: правилно развијање артикулације и дискриминације код деце, развој и обогаћивање речника, као и самопоштовања у целини и осећања сигурности у своје вербалне способности. Осим тога, активностима у оквиру пројекта се подстиче и креативност у вербалном изражавању, као и култура говора и језичког изражавања.

У пројекту је највише коришћен фронтални облик рада са активним учешћем деце, али и групни  и индивидуални рад, а у оквиру ових облика рада коришћене су методе: показивања,,игре,вежбања,рад са текстом…Развијана је љубав према књизи и свест о улози и значају књиге за развој говора као и за развој свеопште културе и образовања деце!Библиотека нам је била инспирација! Кроз овако структуиран рад за децу је, у сарадњи са дефектологом ван установе, као и на основу методологије приказане у књизи“Рад на развоју говора деце предш. и млађег школ.узраста“Радомира Матића, направљена почетна процена (пре увођења пројектних активности) говорног развоја деце и добијени су квалитативни и квантитативни подаци о артикулацији и дискриминацији. Затим су уведене активности које доприносе постављеним циљевима и формирана је стимулативна физичкасредина за говорно – језички развој(кутак библиотеке,позориштанце,лутке на штапа,маске,микрофон..) Реализоване су: фонолошке, лексичке и синтаксичке игре, активности којима се индиректно подстиче развој говора (нпр. Радионицеса родитељима, посете библиотеци, штампарији итд) и посебно структуиране угледне активности(озвучена прича,настанак наше књигрице која је путовала у породице,стварање наше сликовнице“Кад би дрво проходало“ коју смо поклонили градској библиотеци на чување и коришћење као и низ других збирки и сликовница насталих прикупљањем дечјих исказа и цртежа…“

Најважнији резултат реализације пројектних активности је унапређивање говорно – језичког развоја што се види кроз квантитативне и квалитативне податке о дискриминацији и артикулацији код деце, а који су добијени након пројектних активности, кроз исти поступак који је подразумевала почетна процена говорног развоја Деца су научила да брину о књизи и користе је радо,да стварају приче,песме и са задовољством их говоре пред другима! Пројектом су дефинисане активности које у одређеном логичком следу доводе до унапређивања говорно – језичког развоја, богаћења речника и реченице.

Важност рада лежи у актуелном порасту сметњи у говорно-језичком развоју код деце са једне и непостојању адекватне подршке говорном развоју деци која показују знатно развојно кашњење, са друге стране.

[EasyGallery id=’radnarazvojugovoradecepredskolskoguzrasta’]