Мрежа насеља општине Параћин

Дипломски рад Бојане Миленковић о мрежи насеља општине Параћин

“Овај дипломски рад има за циљ приказивање основне карактеристике мреже насеља на простору општине Параћин, сагледане кроз више различитих нивоа који се односе на: просторну дистрибуцију становништва, дисперзију различитих садржаја и активности, природно-морфолошке карактеристике простора, саобраћајну повезаност итд. У изради овог рада коришћен је „Просторни план општине Параћин за 2009. годину“ и „Монографија Параћина“ – Мише Миленковића, али поред овог и друга референтна литература и извори. Између осталог: разне табеле, карте, статистички годишњаци, метеоролошки годишњаци и др., све са циљем да се од најразличитијих података добије нови рад који сумира грађу из више области.”